ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด ซักซ้อมการป้องกันและดูและความปลอดภัยในการรับ ส่ง เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.  [ 09 กรกฎาคม 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/2985
หนังสือลงวันที่ 2018-07-11
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ