ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด แจ้งขอเลื่อนการประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  [ 10 กรกฎาคม 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/521
หนังสือลงวันที่ 2018-07-10
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ