ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาฯ  [ 10 กรกฎาคม 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/523
หนังสือลงวันที่ 2018-07-12
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ