ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561  [ 13 มิถุนายน 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/2679
หนังสือลงวันที่ 2018-06-14
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ