ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก ฯ  [ 12 มิถุนายน 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/430
หนังสือลงวันที่ 2018-06-13
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ