ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  [ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองควาย
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/536
หนังสือลงวันที่ 2018-02-13
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ