ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/537
หนังสือลงวันที่ 2018-02-12
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ