ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  [ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/77
หนังสือลงวันที่ 2018-02-12
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ