ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด การติดตามการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ  [ 11 มกราคม 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/101
หนังสือลงวันที่ 2018-01-10
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ