ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น 5 - 6)  [ 11 มกราคม 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/635
หนังสือลงวันที่ 2018-01-11
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ