ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  [ 10 มกราคม 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/632
หนังสือลงวันที่ 2018-01-10
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ