ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 14 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/50892018-12-17
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 17 ธ.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/8482018-12-17
เชิญเข้าร่วมประชุมเวทีความร่วมมือ กับ อปท. รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย กับสัญญาเช่าที่เป็นธรรม 17 ธ.ค. 2561ทต.หางดง/ทต.บ้านแหวน/ทต.หารแก้ว/ทต.หนองแก๋ว และทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.27/8492018-12-17
แจ้งการโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา  12 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8352018-12-14
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  12 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8362018-12-14
ด่วนที่สุด การขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ 13 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8372018-12-14
ให้นายภูวนัย คำปัญ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ทน.1 มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทต.หางดง  13 ธ.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/8382018-12-14
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. 13 ธ.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/8392018-12-14
โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 13 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8432018-12-14
ด่วนที่สุด นโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 14 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8462018-12-14
ด่วนที่สุด ขอให้อปท.ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 14 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8442018-12-14
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 14 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8452018-12-14
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 14 ธ.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/8412018-12-14
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 ธ.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/8422018-12-14
ด่วนที่สุด จ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" 14 ธ.ค. 2561ทต.สันผักหวาน และอบต.สบแม่ข่าชม 0023.27/50912018-12-14
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรของ อปท 14 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่ง (ยกเว้น เทศบาลตำบลหางดง)ชม 0023.27/50782018-12-14
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 13 ธ.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/8402018-12-14
แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 12 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8342018-12-14
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  12 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/8332018-12-14
ด่วนที่สุด การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 14 ธ.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/50802018-12-14
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1