ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 10 ต.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/41782561-10-10
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41862018-10-12
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ 10 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41852018-10-12
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ 10 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41842018-10-12
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 10 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41832018-10-12
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2561 10 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41812018-10-12
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 10 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41822018-10-12
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GISX) 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41312018-10-10
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41062018-10-10
ด่วนที่สุด ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ 8 ต.ค. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงชม 0023.27/7152018-10-09
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชการศึกษา รุ่นที่ 56 8 ต.ค. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าชม 0023.27/7162018-10-09
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการรับการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 8 ต.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/7142018-10-09
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเวชภัชภัณฑ์สำหรับควบคุมสุนัข 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/7132018-10-09
ด่วนที่สุด การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41232018-10-09
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41242018-10-09
ด่วนที่สุด แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2561 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41252018-10-09
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41262018-10-09
ด่วนมาก การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41282018-10-09
ด่วนมาก การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 ต.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/41272018-10-09
ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  8 ต.ค. 2561เทศบาลตำบลบ้านแหวนชม 0023.27/41292018-10-09
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1