ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 16 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองแก๋วชม 0023.27/34102018-08-17
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 16 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลสันผักหวานชม 0023.27/34092018-08-17
อนุญาตให้ลากิจส่วนตัว 16 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลหารแก้วชม 0023.27/34082018-08-17
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 16 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลบ้านแหวนชม 0023.27/34112018-08-17
หารือแนวทางการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านแหวน 15 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลบ้านแหวนชม 0023.27/34072018-08-16
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 10 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลหารแก้วชม 0023.27/33362018-08-16
อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 15 ส.ค. 2561อบต.สบแม่ข่าชม 0023.27/34032018-08-16
ด่วนที่สุด มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 16 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/34122018-08-16
อนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 10 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองแก๋วชม 0023.27/33312018-08-16
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคเหนือ ครั้งที่36 10 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/33372018-08-16
ด่วนที่สุด การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 10 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/33352018-08-16
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  10 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/33342018-08-16
การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  10 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/33322018-08-16
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 9 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/33272018-08-15
เชิญประชุมการจัดงาน ประจำปี 2561 15 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 1518/ว 33852018-08-15
อนุญาตให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 15 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาชม 0023.27/34042018-08-15
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การตลาดออนไลน์ 14 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่งCBT-I 60/25612018-08-14
ด่วนที่สุด ติดตามการดำเนินการสำรวจข้อมูลหอพักที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนปีละ 1 ครั้ง 14 ส.ค. 2561อปท. ทุกแห่ง ยกเว้น ทต.หางดง, ทต.บ้านแหวน,.ทต.สันผักหวาน และอบต.สบแม่ข่าชม 0023.27/6142018-08-14
ด่วนที่สุด แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น 14 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/6132018-08-14
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018 14 ส.ค. 2561เทศบาลตำบลบ้านปงชม 0023.27/6152018-08-14
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1