ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
อนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 20 มิ.ย. 2561เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาชม 0023.27/27502018-06-20
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27592018-06-21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียฯ 20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27582018-06-21
รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27562018-06-21
หารือการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27552018-06-21
ด่วนที่สุด ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ ฯลฯ 20 มิ.ย. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/27542018-06-21
ด่วนที่สุด การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอปท.  20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27532018-06-21
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27522018-06-21
ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันการทุจริตงบค่าอาหารกลางวันวันเด็กนักเรียน 20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27512018-06-21
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561  20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27572018-06-20
แจ้งผลการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 20 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/4522018-06-21
ด่วนที่สุด การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 19 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/4472018-06-20
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. 19 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/4482018-06-20
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 19 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/4492018-06-21
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ ทั้งข้อมูลจำนวนสายทาง ข้อมูลระยะทางฯ  19 มิ.ย. 2561เทศบาลตำบลหารแก้ว และเทศบาลตำบลหนองแก๋วชม 0023.27/4502018-06-20
ด่วนที่สุด การับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฯ  19 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/4512018-06-21
ด่วนมาก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27292018-06-18
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" 18 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27282018-06-18
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. พ.ศ. 2561  18 มิ.ย. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/27262018-06-18
ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 15 มิ.ย. 2561เทศบาลตำบลบ้านแหวนชม 0023.27/27242018-06-19
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1