ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 มี.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/1992018-03-22
ด่วนที่สุด เร่งรัดการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ป่วยยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 22 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1922018-03-21
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 22 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1962018-03-21
แจ้งการโอนรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา 22 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1982018-03-22
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 22 มี.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาชม 0023.27/9852018-03-21
อนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 22 มี.ค. 2561เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาชม 0023.27/9842018-03-22
อนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 22 มี.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/9822018-03-21
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1952018-03-21
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1942018-03-21
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1932018-03-21
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1922018-03-21
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1902018-03-21
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติก 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1912018-03-21
การจัดทำหนังสือ 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1892018-03-21
การจัดทำหนังสือราชการ 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1882018-03-20
ขอความอนุเตราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการ "ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร" รุ่นที่ 1 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1872018-03-21
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2561 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1852018-03-20
ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 21 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/9682018-03-21
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มี.ค. 2561เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาชม 0023.27/9582018-03-20
ด่วนที่สุด พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ.2561 20 มี.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/9112018-03-16
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1