ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 22 มี.ค. 2562ทต.หนองควาย/อบต.ขุนคง และอบต.สบแม่ข่าชม 0023.27/11152019-03-22
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/11192019-03-22
ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการ อปท.  22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/11182019-03-22
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2562 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/11172019-03-22
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/11162019-03-22
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10472019-03-22
การดูแลและติดตามสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10482019-03-22
กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  21 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10442019-03-22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10452019-03-22
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร รุ่นที่ 21 22 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10462019-03-22
ด่วนที่สุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 21 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10432019-03-22
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 21 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่ง (ยกเว้น ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาและทต.หนองแก๋ว)ชม 0023.27/10422019-03-22
การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มี.ค. 2562เทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/10872019-03-21
การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มี.ค. 2562เทสบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/10862019-03-21
ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา  19 มี.ค. 2562เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/10832019-03-21
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 20 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10392019-03-21
แจ้งการโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา  20 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10402019-03-21
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0  20 มี.ค. 2562เทศบาลตำบลสันผักหวานชม 0023.27/10412019-03-21
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมฯ 20 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 1518/ว 11052019-03-21
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย  19 มี.ค. 2562อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/10822019-03-21
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1