ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 17 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/32018-01-17
ด่วนมาก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การตรวจสอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจาหน้าที่รัฐ 17 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/12018-01-16
ด่วนมาก การเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1642018-01-16
ด่วนที่สุด การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 17 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1632018-01-16
ด่วนที่สุด การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1622018-01-16
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) 17 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/1582018-01-16
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 17 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1772018-01-17
อนุญาติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 16 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาชม 0023.27/1562018-01-15
อนุญาติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 16 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาชม 0023.27/1552018-01-15
ขอเชิญประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหางดง ครั้งที่ 1/2560 16 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1572018-01-15
ขอความร่วมมือส่งแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ประจำปี 2560 15 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1402018-01-12
ด่วนที่สุด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 15 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1542018-01-15
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” 15 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/1482018-01-12
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/1382018-01-12
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 15 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/6312018-01-12
การสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/6412018-01-12
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New media) 15 ม.ค. 2561อปท. ทุกแห่งชม 0023.27/6452018-01-12
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 15 ม.ค. 2561นกยกเทศมนตรีตำบลหางดงชม 0023.27/6472018-01-12
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 15 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/6462018-01-12
สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ม.ค. 2561เทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองควายชม 0023.27/6422018-01-12
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1