ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ด่วนที่สุด รายงานการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:-  ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-:-  ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  
-:-  ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
-:-  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 
-:-  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 
-:-  ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ฯ 
-:-  รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 
-:-  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:-  ด่วนที่สุด สำรวจการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง