ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ด่วนมาก สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ฯ 
-:-  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
-:-  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
-:-  หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
-:-  ด่วนที่สุด การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) 
-:-  แนวทางการปฏิบัติกรณีหน่ายงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 
-:-  รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ฯ  
-:-  ด่วนมาก แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนฯ 
-:-  ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
-:-  เร่งรัดให้ อปท.จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง