ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 
ด่วนมาก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การตรวจสอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจาหน้าที่รัฐ 
ด่วนมาก การเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ด่วนที่สุด การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
อนุญาติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 
อนุญาติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 
ขอเชิญประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหางดง ครั้งที่ 1/2560 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง