ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
-:-  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
-:-  เชิญเข้าร่วมประชุมเวทีความร่วมมือ กับ อปท. รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย กับสัญญาเช่าที่เป็นธรรม 
-:-  แจ้งการโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา  
-:-  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
-:-  ด่วนที่สุด การขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ 
-:-  ให้นายภูวนัย คำปัญ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ทน.1 มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทต.หางดง  
-:-  ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
-:-  โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
-:-  ด่วนที่สุด นโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง